Témata pro oborový projekt

 1. Modelování šíření nečistot v atmosféředetaily (php)
  • úvod do způsobu modelování rozptylu a přenosu znečištění v přízemní vrstvě atmosféry
  • přehled různých metod řešení
  • výpočet modelového případu šíření spalin pomocí dodaného programu

  vedoucí: Doc. Ing. Luděk Beneš, PhD.

 2. Matematické modelování stratifikovaného prouděnídetaily (php)
  • seznámení s matematickými modely proudění se zaměřením na proudění tekutin s proměnnou hustotou
  • je možné se zaměřit jak na stránku aplikační, tak i teoretickou
  • zadání práce bude uzpůsobeno konkrétním zájmům a přípravě na návazné studium ve specializaci

  vedoucí: Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.

 3. Matematické modelování ne-Newtonovských tekutin a jejich prouděnídetaily (php)
  • seznámení s problematikou matematického modelování a simulací proudění tekutin
  • aplikace v biomedicíně (proudění krve), strojírenstvví (slévárenství, mazací technika), …
  • zadání práce bude uzpůsobeno konkrétním zájmům a přípravě na návazné studium ve specializaci

  vedoucí: Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.

 4. Simulace výboje blesku
  • seznámení s rovnicemi pro popis výboje studeného plazmatu a jejich řešením pomocí našeho software
  • realizace modelového výpočtu
  • vyhodnocení výsledků modelového výpočtu

  vedoucí: Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.

 5. Simulace pohybu vln na hladině
  • seznámení s rovnicemi popisujícími proudění mělké vody
  • přehled základních numerických metod pro jejich řešení
  • výpočet pohybu vln na hladině pomocí poskytnutého programu

  vedoucí: Doc. Ing. Jiří Fürst, PhD.

 6. Využití Fourierových řad pro analýzu signálu
  • význam Fourierových koeficientů pro analýzu (příp. úpravu) časového průběhu fyzikálních veličin
  • výpočet Fourierových koeficientů pro dodané časové průběhy (např. tlaku, rychlosti, ..)
  • zhodnocení výsledků – identifikace významných frekvencí

  vedoucí: Ing. Jan Halama, Ph.D.

 7. Transsonické proudění s rázovou vlnou
  • seznámení s rovnicemi popisujícími transsonické proudění plynu
  • přehled základních numerických metod
  • výpočet proudění s rázovou vlnou (např. MATLAB nebo dodaný program)

  vedoucí: Ing. Jan Halama, Ph.D.

 8. Tvarová přesnost CAD modelu šroubové plochydetaily (php)
  • seznámení s různými matematickými reprezentacemi šroubové plochy
  • analýza tvarové přesnosti CAD modelu
  • aplikace např. při měření a kontrole ozubených kol

  vedoucí: Mgr. Marta Hlavová

 9. Aplikace rozvinutelných ploch ve strojírenstvídetaily (php)
  • seznámení s teorií rozvinutelných ploch a jejich geometrickými vlastnostmi
  • konstrukce rozvinutí a návrh reálného modelu
  • aplikace pro konstrukci vzduchotechnického potrubí, přechodových dílů, …

  vedoucí: Doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

 10. Aplikace obalových ploch ve strojírenstvídetaily (php)
  • seznámení s teorií obalových ploch a jejich geometrickými vlastnostmi
  • analýza geometrické přesnosti obrobené plochy na konkrétním příkladu lopatky

  vedoucí: Doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

 11. Počítačová simulace vedení tepla v leteckých motorech nebo jeho částechdetaily (php)
  • fyzikální popis zjednodušeného matematického modelu
  • popis numerického řešení metodou konečných prvků
  • numerické výpočty dodaným nebo zvoleným software

  vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.

 12. Soustavy lineárních algebraických rovnic v metodě konečných prvkůdetaily (php)
  • seznámení s vlastnostmi soustav lineárních rovnic, které vznikají při řešení fyzikálních úloh
  • popis přímých a iteračních metod pro jejich řešení
  • aplikace vybrané metody pro zvolenou úlohu

  vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.

 13. Matematický model a numerická simulace výroby skla v cı́nové láznidetaily (php)
  • seznámení s vlastnostmi skla a cínu
  • volba zjednodušeného matematického modelu
  • numerické řešení metodou konečných prvků
  • numerická analýza zvoleného případu

  vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.

 14. Volné téma
  Pokud máte vlastní problém, jehož řešení byste se chtěli věnovat, je možné vypsat další témata bakalářských projektů přímo pro vás.