Matematické a fyzikální inženýrství

 

obor v doktorském studijním programu Strojní inženýrství, garantovaný Ústavem technické matematiky

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Fürst Jiří, Ph.D.

Rámcová témata pro doktorské studium (str. 14-16)

Co dělají naši absolventi

Úspěšně obhájené disertační práce

Rok Autor Školitel Název práce
2020 Trdlička, D. Prof. Fořt, J. Numerické řešení rozličných modelů elektrického výboje
metodou konečných objemů
2017 Slouka, M. Prof. Kozel, K. Numerické řešení dvourozměrného transsonického turbulentního proudění
2017 Šíp, V. Doc. Beneš, L. Numerical Simulations of Microscale Atmospheric Flows and Polution Dispersion
2016 Běták, V. Doc. Fürst, J. Modelování turbulentního proudění v OpenFOAMu s využitím AUSM+up schématu a EARSM modelu turbulence
2015 Holman, J. Doc. Fürst, J. Numerické řešenı́ stacionárnı́ho a nestacionárnı́ho turbulentnı́ho prouděnı́
2014 Karel, J. Prof. Fořt, J. Numerical Simulation of Streamer Propagation on Unstructured Dynamically Adapted Grids
2014 Trefilík, J. Prof. Kozel, K. Numerické řešení transonického turbulentního proudění
metodou konečných objemů
2013 Cézová, E. Prof. Dohnal, G. Ekonomicko-statistická optimalizace regulačnı́ch diagramů
2012 Pirkl, L. Prof. Kozel, K. Numerical Simulation of non-Newtonian Fluids Flows with Applications in Hemodynamics
2012 Šimonek, J. Prof. Kozel, K. Numerical Solution of the Turbulent Stratified Flows in Atmospheric Boundary Layer
2012 Žaloudek, M. Prof. Fořt, J. Algoritmic Developments for the Computation of Turbulent Steady and Unsteady Compressible Flow on Moving Geometries Application to the Exhaust Flow in a Reciprocating Engine
2010 Čertíková, M. Prof. Burda, P. Computational aspects of the FEM for solving boundary value problems
2010 Moses, P. Prof. Burda, P. Boundary Element Solver for Two-Dimensional Acoustic Scattering
2009 Furmánek, P. Prof. Kozel, K. Numerical Solution of Steady and Unsteady Compressible Flow
2009 Keslerová, R. Prof. Kozel, K. Numerické řešení newtonského a nenewtonského proudění
2009 Muzereau, O. Prof. Neustupa, J. Weak Solutions to Steady Navier–Stokes Equations for Compressible Barotropic Fluids with Vorticity–Type Boundary Conditions
2009 Pořízková, P. Prof. Kozel, K. Numerické řešení proudění stlačitelné tekutiny metodou konečných objemů
2008 Aleyan, O. Prof. Burda, P. Preconditioners for the Discretized Stokes Problem
2008 Šístek, J. Prof. Burda, P. The finite element method in fluids: stabilization and domain decomposition
2007 Dobeš, J. Prof. Fořt, J. Numerical Algorithms for the Computation of Steady and Unsteady Compressible Flow over Moving Geometries –
Application to Fluid-Structure Interaction
2007 Honzátko, R. Prof. Kozel, K. Numerical Simulations of Incompressible Flows with Dynamical and Aeroelastic Effects
2005 Sládek, I. Prof. Kozel, K. Mathematical Modelling and Numerical Solution of Some 2D- and 3D-cases of Atmospheric Boundary Layer Flow
2004 Bodnár, T. Prof. Kozel, K. Numerical Simulation of Flows and Pollution Dispersion in Atmospheric Boundary Layer
2004 Halama, J. Prof. Fořt, J. Numerické řešení transonického prudění v turbínových mřížích
2002 Louda, P. Prof. Kozel, K. Numerické řešení dvourozměrného a trojrozměrného impaktního proudění
2000 Beneš, L. Prof. Kozel, K. Numerické řešení proudění v mezní vrstvě atmosféry
2000 Fürst, J. Prof. Kozel, K. Numerické řešení transonického proudění užitím TVD a ENO shémat

Předměty doktorského studia

Předmět Vyučující Semestr
Matematické modelování proudění prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. zimní
Numerické metody algebry doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. zimní
Obyčejné diferenciální rovnice RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. zimní
Parciální diferenciální rovnice prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc.
zimní
Numerická simulace problémů proudění doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. letní
Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. letní
Modely turbulence a numerické řešení turbulentního proudění prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D.
letní
Integrální a diskrétní transformace doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. letní
Základy metody konečných prvků doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. letní
Počítačová grafika doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. letní
Pravděpodobnostní metody ve strojírenství prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. letní