Ústav technické matematiky FSI ČVUT má výuku rozdělenu do prvních dvou let bakalářského studia i do výuky v oborovém studiu (1. a 2.ročník navazujícího mag.studia), kde přednáší specializované kursy aplikované a numerické matematiky.

Účastní se výchovy diplomantů Strojní fakulty v oborovém studiu „Matematické modelování v technice“ a ve spolupráci se specializovanými ústavy a odbory i v dalších oborech. Jeho pracovníci dlouhou dobu vedou diplomové práce studentů FJFI, specializace matematické inženýrství. Vychovává doktorandy směru „Matematické a fyzikální inženýrství“ a školí z matematiky všechny ostatní směry PGS na Strojní fakultě.

Informace pro zájemce o studium oborů garantovaných naším ústavem

Pro bakaláře:

Magisterská specializace: Matematické modelování v technice

Doktorské studium: Matematické a fyzikální inženýrství

(obecné informace o studiu na fakultě najdete na webu fakulty)